Om svininfluensan (H1N1 influensa)

Jaan Suurküla, leg läk

Senast uppdaterad: 4 jan 2010

Besök även min blogg "Svininfluensan"

Senaste nytt

Storbritannien förbjuder influensvaccinering av barn yngre än 5 år

Beslutet togs dec 2010. Motiveringen har veterligen inte offentliggjorts. En möjlig bidragande orsak är att Dr. Tom Jefferson, chef för "Vaccine Field Group" vid ansedda oberoende Cochrane Database Group, har funnit att det existerar bara en enda säkerhetsstudie på barn och den gjordes 1976. Ändå hade Jefferson kontaktat alla forskare som sysslat med frågan för att få fram om det fanns opublicerade studier.

Detta är chockerande. För att med säkerhet utesluta skadeverkningar krävs att läkemedel prövats i ett flertal studier. Det finns med andra ord inga hållbara belägg för att influensavacciner är säkra för barn.

Dessutom gick Jefferson genom alla publicerade studier med avseende på skyddseffekt hos barn. Han konstaterade att det existerar inga belägg för att vaccinering minskar dödligheten, behovet av sjukhusvård eller smittspridningen av influensa.

Det är med andra ord ett ett i hög grad berättigat beslut av Storbrittanien att stoppa influensavaccinering eftersom det varken har nödvändig säkerhetsdokumentation eller belägg för att det har en skyddande effekt hos barn.

Beträffande vuxna fann man efter genomgång av 64 studier på 66.000 personer att vaccinering bara minskade risken för influensa med 6 procent men minskade inte antalet sjukhusdagar alls. Några studier är emellertid bevisligen förfalskade så det är högst osäkert om det finns någon skyddseffekt överhuvudtaget, se "Influensvaccinets effekt obevisad".


Europarådets hälsoansvarige misstänker korruption i H1N1-frågan

"En av de största skandalerna i detta århundrade"

Mer (länk till Daily Mail)


Meddelande till Socialministern

En kostnadseffektivare strategi mot influensa

Mer


Tillståndet hos dödssjuk H1N1-sjuk vände när C-vitamin insattes

Mer

1. Farligheten överdriven

Sammanfattning

Det är nu uppenbart att ryktena om farligheten har varit starkt överdrivna. Visserligen sprids influensan snabbt, men det är nu helt klart att den har ett milt förlopp i de allra flesta fall - avsevärt lindrigare än "vanlig influensa".

I de flesta fall inser man inte att man har influensan, varför myndigheterna nu räknar med en kraftig underrapportering av fallen. USA:s hälsomyndigheter anser att troligen omkr 20 ggr fler insjuknat än de fall som rapporterats.

Det är en mycket liten risk för att man skall drabbas allvarligt - dödligen har varit mycket låg jämfört med vanlig influensa.
Paniken obefogad - dödligheten rekordlåg

Flera gånger lägre än av "vanlig" influensa

Vi har länge påpekat att dödligheten förefaller var mycket låg. Det är glädjande att Smittskyddsinstitutet nu instämmer:

"Totalt sett så har dödligheten i den nya influensan hittills varit mycket låg, uppger Smittskyddsinstitutet."

Källa: DN 20 nov 2009.
I Sverige har vi haft upp till 2000 dödsfall under epidemiår med vanlig influensa. Hittills har endast 22 avlidit i svinifluensa i år, dvs över 90 ggr färre än under de värsta epidemiåren.

Enligt Smittskyddsinstitutets senaste rapport (29 dec 2009) har endast 4 avlidit bland dem som inte tillhört riskgrupperna, dvs personer med andra sjudkomar som gör dem mottagligare för allvarlig infektion.

Epidemin är nu avklingande (jan 2010) enligt Smittskyddsinstitutet, så nu kan man med ganska god säkerhet konstatera att frekvensen avlidna per insjuknad varit omkring hundra gånger lägre än vid vanlig influensa, se fotnot

Detta överenstämmer i stort med den låga dödsfallsfrekvensen i andra delar av världen. I USA är 2009 är på väg att bli ett rekordår i låg influensdödlighet. Hittills har omkring 900 personer dött i H1N1, medan genomsnittsdödligheten i influensa är 36000 per år I USA.

Detta överensstämmer även med en studie av H1N1 under 2009 i New Zealand och Australien. Man fann att genomsnittliga risken för att hamna i en intensivvårdsenhet pga viruspneumoni (den allvarliga komplikationen av influensa) var en på 35.714, dvs 3 tusendels procent (0.00285%), en ovanligt låg risk för allvarliga komplikationer (jämfört med andra influensaår), se fotnot för källa.

Pressens hysteri är därför orimlig och obefogad. Det är mindre befogat att oroa sig för svininfluensan än för vanlig influensa.

Det är värt att notera att hittills har det anmälts 3000 fall med biverkningar av vaccinet enligt Smittskyddsinstitutet 11 dec 2009.

Tvivelaktig urvattning av pandemidefinitionen

WHO har i våras ändrat definitionen på pandemi till att omfatta alla sjukdomar som sprids till en stor del av världen oavsett om de är dödliga eller ej. Detta innebär att en banal förkylning i framtiden kan klassas som pandemi.

Den enda detta gagnar är läkemedelsindustrin, vars förtjänstmöjligheter mångfaldigas genom denna pandemidefinition. Vid pandemi har WHO nämligen rätt att kräva att världens länder genomför massvaccineringar. Syftet med pandemireglerna var att effektivisera globala åtgärder mot farliga infektioner. Men den urvattnade definitionen kan tyvärr medföra att världsbefolkningen förlorar respekten för WHO och dess absurda pandemivarningar och därför inte medverkar när det verkligen behövs.

Nyligen har SvD avslöjat att flera vetenskapliga rådgivare vid WHO har arbetat för inblandade läkemedelsföretag. Detta ger näring åt misstanken att WHO:s märkliga beslut är en korrumptionshistora, där betalda rådgivare ordnar ett beslut som garanterar gigantiska intäkter, se även min blogg "Vad var det jag sade?".

Genom att blåsa upp antalet insjuknade och överdriva dödligheten har man skapat en skrämselbubbla utan saklig grund:

...What we are dealing with is a big lie. A process of generating fake data which is then used to justify a nationwide vaccination program.

Källa: "The H1N1 Swine Flu Pandemic: Manipulating the Data to Justify a Worldwide Public Health Emergency" 25 aug 2009 av Professor Michel Chossudovsky, som tjänstgjort som rådgivare åt bland annat WHO, UNDP och UNFPA.

Smittsamheten mycket lägre än befarat

USAs smittskyddsinstitut, CDC fann i en preliminär undersökning att smittsamheten var förvånansvärt låg. Om en familjemedlem insjuknat var risken att övriga i familjen insjuknar cirka 10%. Detta bekräftades i en studie i New York, som fann att bara 6,9% insjuknade i H1N1, till skillnad från förutsagda 50% (se CDC report).

Slutsats

På grund av WHOs absurda pandemidefinition "bekämpas" nu den kanske beskedligaste av alla influensaepdimier genom tiderna med en global massvaccination. Detta har endast gagnat läkemedelsindustrin och det finns anledning att utreda vilken roll den spelat i WHOs tvivelaktiga beslut att urvattna pandemidefinitionen, se även min blogg om korruptionsmisstankar.

Till innehåll


2. Influensavacciners skyddseffekt tvivelaktig

Vaccination har en tvivelaktig skyddseffekt enligt flera stora studier. Dessutom innehåller H1N1 vaccinet ämnet skvalen som har allvarliga biverkningar. Det kan framkalla allvarlig livslång autoimmun sjukdom. Brittiska regeringen påpekar dessutom att ett liknande svininfluensavaccin (1976) vållade en svår nervsjukdom och att fler dog av vaccinet än av influensan, varför vaccinet drogs in.

Mer

Till innehåll


3. Influensamedlet Tamiflu

Tamiflu har allvarliga biverkningar och har vållat flera dödsfall (se tex "Tamiflu, adverse effects Death"). Eftersom sjukdomen är mild i de allra flesta fall finns det all anledning att tänka sig för innan man tar Tamiflu och WHO har manat till återhållsamhet med användingen, se "WHO urges restraint on Tamiflu in swine flu cases". Orsaken är att man vill kunna bygg upp lagren om viruset muterar till en aggressivare form. Dessutom har H1N1 virus haft en benägenhet att snabbt utveckla resistens mot Tamiflu.

Mentala besvär. Hallucinationer och kramper har rapporterats hos barn som tagit Tamiflu. I Japan har 5 barn som tagit Tamiflu genom att falla ut genom fönstret eller rusa ut i trafiken. Det är inte utrett om Tamiflu verkligen orsakade det impulsiva beteendet, men misstanke kvarstår i synnerhet som det är säkerställt att grava störningar som hallucinationer kan förekomma. Därför har rådgivare vid USA:s läkemedelsverk, FDA manat tillverkaren att på förpackningen varna för att medlet medför risk för förvirring och självdestruktivt beteende, samt att folk avlidit pga detta.

Mer1, Mer2

Till innehåll


Nedan en del råd o fakta som du kan ha nytta av:

4. Symptom

De skiljer sig inte från "vanlig" influensa, men är ofta lindrigare.

De typiska debutsymptomen är plötslig frossa och hög feber (38-39 grader) och plötslig hosta.

  Samtliga eller en del av dessa symptom kan uppträda

  Hos det stora flertalet är de lindriga och vållar inte nämvärda besvär, varför de flesta smittade haft sjukdomen utan att veta om det.

 • Huvudvärk
 • Värk i musklerna
 • Värk vid ögonrörelser (ögonmusklerna)
 • Värk i lederna
 • Diarre, illamående, kräkningar
 • Ont i halsen
 • Nysningar
 • Rinnsnuva
 • Naturligtvis vanliga allmänna sjudkdomstecken som trötthet och aptitlöshet
 • Jag vill än en gång understryka att det finns ingen anledning att oroa sig mer än vid vanlig influensa eftersom dödstalen inte tycks vara högre - kanske mindre än 1 fall på tiotusen såsom vid de lindrigare influensaepidemierna. Endast vid svåra symptom - se nedan - finns det anledning att snabbt söka svård.

  De mycket få svåra eller dödliga fallen

  Typiska symtpom

  • tilltagande andnöd
  • uttalad huvudvärk
  • hög feber
  • extrem trötthet.

  Inom loppet av cirka fem dagar uppstår allvarlig eller dödlig lungsvikt. Vid sådana symptom bör du absolut inte dröja med att söka vård.


Till innehåll


5. Hur du kan minska infektionsrisken

 • God handhygien. Forskning har visat att om man undviker handkontakt och noga tvättar händerna, minskar risken för infektion. Om man är infekterad är nämligen snuvan rik på virus. Det hamnar lätt på fingrarna t.ex. när man snutit sig eller hållit handen för munnen när man hostat och kan därifrån föras vidare.
 • Minska risken för inanding av virus. Det är en bra idé att hosta/nysa in i armvecket, näsduk eller något annat som kan kan stoppa de tiotusentals mycket fina droppar som bildas vid en enda nysning, se fig nedan.
  (Bilden hämtad från http://www.americanallergysupply.com - läsvärd.)

  Dessa droppar kan sväva länge i luften. Om du har en infektion finns det massor av virus i dessa droppar. När du andas in dropparna, når viret längre ner i lungorna än tidigare. Viruset kan inte "krypa" och flimmerhåren i luftrören för allt slem uppåt. Jag tror att inanding av dessa droppar är det sätt viruset enklast kan ta sig till djupare delar av lungorna. Allvarlig viruslunginflammation är förknippad med infektion i de djupa delarna av lungorna. Så det är lika viktigt för din egen del som för omgivningens att undvika droppspridning.
 • Vitamin D3, 5000 IU per dag har en vetenskapligt påvisad infektionsskyddande effekt. En forskare, Dr John Cannell, har publicerat resultat som tyder på att D-vitaminbrist kan vara en huvudsaklig orsak till att man är mottaglig för influensa. Han tror att det förklarar varför influensan huvudsakligen uppträder vintertid då solen är för svag för att skapa D-vitamin i huden, se "Epidemic influenza and vitamin D". Cannell påpekar även att det finns en slående parallell mellan solningsvanor (och därmed D-vitamin-nivåer) och influensa (" Can influenza vaccine overcome D-vitamin deficiency?").

  Flera forskningsgrupper har funnit att D-vitamin drastiskt ökar cellernas bildning av äggviteämnen som dödar bakterier, svampar och virus (se fotnot 1).

  Nya rön tyder på att D-vitamin även hämmar bildningen av cytokiner och därmed minskar risken för "cytokinstorm" som möjligen kan förekomma och vålla allvarliga komplikationer (mer om detta nedan).

  Vårt intag av D-vitamin har varit på tok för lågt pga man underskattat behovet kraftigt och felaktigt trott att D-vitamin är giftigt i doser över 2000 IU. Detta är absurt eftersom 5000 IU eller mer är vad huden producerar av D3 en solig dag! Observera att endast UVB strålning skapar D-vitamin. Denna strålning kan bara ta sig igenom atmosfären när solen står högt, dvs mellan omkr 12 och 14 sommartid. Vintertid står solen för lågt för att UVB skall kunna nå jorden. Efter omkr 14 når bara UVA igenom och den är hudskadande - bränner bara utan att skapa d-vitamin eller skapa solbränna.

  Eftersom D-vitamin har många postiva hälsoeffekter är det tillrådligt att inte bara ta det i influensatider. Det tar dessutom tid att upp halten i kroppen. Därför finns det all anledning att genast se till att du är välförsedd. I influensatider råder jag dig att regelbundet ta vitaminet om du inte har tillfälle att sola. Det är ett vetenskapligt faktum att D-vitamin är verksamt mot virusinfektioner, medan influensvaccin inte har någon säkerställd effekt, se "Influensavacciners skyddseffekt tvivelkatig".

  Se även Professor Stig Bengmarks artikel "Testa profylax med vitamin D och kost mot influensan" i Dagens Medicin.

  Observera att det är vitamin D3 = cholecalciferol du bör använda, och inte D2 = ergocalciferol som säljs på apotek, se fotnot Nya rön har påvisat väsentliga skillnader och D3 är den form av d-vitamin som är naturlig för människan. • Antioxidanter. De fria radikalerna belastar immunförvaret bland annat genom att hämma bildningen av viktiga immunfaktorer.

  Antioxidanter har bevisligen en förmåga stärka immunförsvaret, se tex "Free radicals, antioxidants and the immune system" (de vita blodkropparnas lokala bildning av fria radikaler för bekämpning av bakterier påverkas inte av antioxidanter).

  En studie fann att antioxidanter minskade markant i vävnaderna i början på en influensinfektion och att fria radikaler kunde öka mottagligheten för Influensa A virus 10.000 ggr (källa, se fotnot)

  Nya rön har bekräftat forskning som tyder på att antioxidanter kan skydda från influensaorsakad lungskada. Mer om detta.

  Antioxidanter finns rikligt särskilt i färgrika bär och frukter, men vid influensa är det säkrast att dessutom ta preparat som innehåller höga halter av antioxidanter. Granatäpplen är en av de allra mest antioxidantrika av alla frukter och innehåller även ett ämne som motverkar virusspridning (Tips: Krama ihop frukten ordentligt innan du öppnar den och låter saften rinna ut). Mer om granatäpplen under "Vad göra vid svår influensa" nedan.

  Fläderbärsextrakt (Sambucol) är en krafttfull antioxidant samtidigt som den på annat sätt skyddar mot virusinfektionen.

  Det slemlösande ämnet Acetylcystein (finns i bl.a. Mucomyst - apoteksvara) ingår i en mkt viktig kroppsegen antioxidant. Rekommenderas eftersom det även har en bra slemlösande verkan.

  Ayurveda har avancerad kunskap om antioxidanter och preparatet Amrit (MA4+MA5) är en särskilt kraftfulll antioxidant, se jämförelse här som visar att den bland annat är över 200 ggr effektivare än C-vitamin.

 • C-vitamin i gramdoser har enligt vissa studier inte bara en antioxidativ effekt utan även en antivirus effekt. Denna effekt har varit omdebatterad, men det finns skäl att misstänka att kontroversen skapats av läkemedelsföretagen som skulle förlora miljarder om ett så enkelt medel skulle användas i stället för deras vacciner. Därför finns det anledning att ifrågasätta studier som inte påvisat positiv effekt. Dessa motsägs av en välgjord studie som visade en betydlig skyddseffekt av c-vitamin, se nedan.

  En stor, Japansk undersökning som löpte över 5 år fann att 500 mg C-vitamin dagligen minskade risken för förkylning med 66% ("Effect of vitamin C on common cold: randomized controlled trial. European Journal of Clinical Nutrition, 2006. 60(1), 9-17."). Andra studier har rapporterat virusskyddande effekt även vid influensa.

  Det är troligt att den japanska studien i själva verket underskattade skyddseffkten eftersom C-vitaminbehovet ökar betydligt vid stress och luftföroreningar, faktorer som båda förekommer i Japan i betydlig utsträckning (det normala dagsbehovet anses enligt senaste rön ligga på omkr 400-500 mg). Om man hade anpassat dosen till behovet är det tänkbart att en ännu högre skyddseffekt hade uppnåtts. Men 66% är i sig synnerligen imponerande och står i bjärt kontrast till de på sin höjd 6 procents skyddseffekt man funnit vid vaccinering av influensa (men pga metodfel i studier som påvisat skyddseffekt av vacciner, är det inte ens säkert att dessa ger någon skyddseffekt alls, såsom ovan nämnts).

  I förebyggande syfte kan det således kanske räcka med att ta omkr 500 mg C per dag i form av frukter, Acerola eller andra C-vitaminrika kosttillskott. Min favorit är det c-vitaminrika ayurvediska preparatet MA1 - amlaberry (MA prep kan beställas frånm Veda Shop, 018-386415, se även http://www.vedashop.se/).

  Men eftersom C-vitamin är oskadligt även i höga doser, finns det ingen anledning att vara restriktiv med doseringen i förebyggande syfte i influensatider, inte minst om du är utsatt för stress och luftföroreningar inklusive cigarettrök. Då kan det hända att du behöver gramdoser. Om du tar mer än vad kroppen kan tillgodogöra sig får du lite lös avföring. Detta är en reaktion på att C-vitaminöverskottet utsöndras genom tarmen och retar den lite. Detta går över så fort du sänker dosen. Normalt tolererar de flesta 4 gram eller mer per dag fördelat på 1-gramsdoser.

  Forskningen har visat att vid stress och sjukdom, infektioner etc, ökar C-vitaminbehovet mycket kraftigt. Dr Cathcart i USA, som behandlat 25.000 patienter med vitamin C vid olika sjukdomar har funnit att det behövs mycket höga doser för att mätta kroppen vid svåra infektioner. En orsak är att binjurarna behöver betydligt ökade mängder C-vitamin för att svara på den stress som sjukdom framkallar (C-vitamin behövs för produktionen av stresshormon). Se även "Scientists Say Vitamin C May Alleviate The Body's Response To Stress".

  Cathcart fann att vid kraftiga virusinfektioner, som influensa, krävs doser i storleksordningen 150-200 gram per dag. Infektionen vänder snabbt när dosen uppnåtts enligt Cathcarts erfarenhet, se hans webbsida. Utan mättnad blir det däremot ingen säker effekt enligt Cathcart. Han hade inte inte finansiella resurser att göra kostbara dubbelblindprövningar utan grundade sin uppfattning på erfarenhet från behandling av tiotusentals patienter. Se även artikel om C-vitaminbehandling av polio mfl virussjukdomar.

  I tillägg till sin antivirus-effekt neutraliserar C-vitaminet fria radikaler och dessa visat sig spela en viktig roll vid lungskadorna som uppkommer vid svår influensa. Men under alla förhållanden skall du vid svåra influenssymptom inte dröja med att söka läkare.

  Vid stress, rökning och luftföroreningar är C-vitaminbehovet ökat. C-vitamin skyddar för skadliga effekter av lutföroreningar, vilket är viktigt eftersom influensan angriper luftvägarna.

  Nöj dig inte att ta enbart C-vitamin som kosttillskott utan ta ett multianioxidant som tex ovannämnda Amrit Kalash. Selen, en viktig antioxidant, är också bra att ta eftersom man funnit att svensk kost är relativt selenfattig. Den samverkar med E-vitamin, men alfa-tokoferol som allmänt säljs har tveeggade effekter. I naturen förekommer det flera sorters tocoferoler och tocotrienoler. Vetegroddolja och kokosolja är goda källor för dessa. Acetylcystein är också värdefullt att ta eftersom det är kopplat till viktiga antioxidativa system.

 • Nytt! Fläderbärsextrakt. Forskning har påvisat en skyddseffekt mot influensa (se fotnot 2). Fläderbärsextraktet säljs i vissa hälsobutiker i Sverige (men ej Life så vitt jag kunnat finna). Det bäst dokumenterade medlet heter Sambucol och kan beställas genom internet, bland annat från Naturprodukter.

  Preparatet är dessutom en mycket kraftfull antioxidant vilket gör den värdefull vid förebyggandet av cytokinstorm där fria radikaler synes spela en stor roll (se nästa avsnitt).


 • Slutsats om antioxidanter

  Antioxidanter spelar en viktig roll såväl i skyddet mot infektion som i skyddet mot vävnadsskada vid viruslunginflammation. Därför är det av största vikt att vara välförsedd.

  Eftersom de är allmänt hälsosamma och oskadliga finns det all anledning att gå in för ett mycket generöst intag av antioxidanter i influensatider. Det är viktigt att ta flera sorter, eftersom olika antioxidanter verkar på olika sätt som komplementerar varandra. C-vitamin, fläderbär och granatäpplen har dessutom andra värdefulla effekter.

  Om du blir svårt sjuk är det lönt att ta höga doser av flera sorter, inte minst C-vitamin, en nyckelantioxidant, och behovet ökar bevisligen kraftigt vid sjukdom. Det är inte uteslutet att det kan vara livräddande.

  Tillägg 3 dec

  En dödssjuk man i Nya Zeeland räddades nyligen till livet av C-vitamin. Han var medvetslös, låg i respirator och lungorna hade upphört att fungera. Högdosbehandling med C-vitamin intravenöst hade en mirakulös effekt, se "Dödssjuk H1N1-sjuk"


 • Minimera stressnivån - stress sänker bevisligen immunförsvaret (och höjer fria radikalbildningen). Yoga, avslappning, biofeedback, minskar stressen tillfälligt men höjer inte stresströskeln vilket fordras för att det skall bli en varaktig sänkning av stressnivån. Transcendental Meditation (TM) har enligt meta-analyser, som jämfört alla mentala tekniker, en särskilt effektiv förmåga att höja stresströskeln, se tex Minskad stressbenägenhet genom TM.

  Kraftig motion kan kännas avslappnande, men den höjer stressnivån markant och kan därför sänka din gard mot influensa (själv insjuknade jag i mycket kraftig influensa på kvällen efter ett hårt träningspass (för många år sen) - infektionen fanns redan i kroppen under träningen men utan stressen är det troligt att förloppet varit mildare).

 • Undvik syrahämmande medel. S.k. protonpumpshämmare, som till exempel Losec, Pantoloc, Nexium, Lanszo, Pariet, mfl . Dessa har visade sig öka risken för lunginflammation med 30% i en studie på sjukhuspatienter. Orsaken anses vara att medlen kan vålla en obalans i bakteriefloran. Den kraftiga syrahämningen kan nämligen medföra att skadliga bakterier som normalt fräts sönder av magsyran, växer till och kan nå luftvägarna genom sura uppstötningar.


 • Undvik vitt socker. Forskningen har visat att vitt socker försvagar immunförsvaret. Effekten är så kraftig att man helt kunde hindra avstötning vid transplantation genom att tillföra socker i ett djurförsök (för detta fordras en kraftig hämning av immunförsvaret). Det fordras visserligen rätt stora mängder - matskedsvis, men många söta matvaror innehåller mycket socker. Undvik därför föda som innehåller rent socker, inklusive godis, choklad, kakor, sylt etc. En tröst är att effekten är kortvarig, omkr en halvtimme. Men om du bär på ett influensvirus som ditt immunförsvar klarat att hålla i schack, kan en rejäl dusör socker vara tillräcklig för att influensan skall få övertaget.


 • Undvik alkohol. Alkhol har visat sig försvaga immunförsvaret på flera olika sätt. I tillägg till en direkt påverkan stör alkholintag på kvälllen den djupa sk stadium 4 sömnen som regenererar kroppen inkl immunförsvaret genom att främja bildningen av läkande tillväxthormon. Vid alkoholintag ökar dessutom de skadliga och immunitetsförsvagande fria radikalerna kraftigt. Man har funnit att en huvudorsak till baksmälla är en mycket kraftig stegring av fria radikaler. Forskning har visat att symptomen på baksmälla minskat markant vid intag av höga doser C-vitamin, som neutraliserar de fria radikalerna.


 • Ta inget svart te eller kaffe efter omkr kl 15. Det motverkar liksom alkohol, stadium 4-sömnen.


 • Använd inte mobilen på kvällen. Det motverkar likaså den djupa, stadium 4 sömnen och försvagar därmed immunfösvaret. Minimera mobilanvändningen överhuvudtaget, se Mobile Phone Safety (dess svenska version är inte lika väl uppdaterad som den engelska).


 • Undvik sladdlösa telefoner. Deras sändarenhet ger lika stark mikrovågsstrålning, 24 tim om dygnet, som när man är alldeles nära en basstation, vilket skapar stress, irritabilitet, sömnstörningar o sänkt immunförsvar. Se studier om effekterna av basstationstrålning.


 • Ät dig inte proppmätt. Läkare har längre undrat varför antalet vita blodkroppar ökar efter en måltid. Enligt ayurveda, som har en mer avancerad kunskap om preventiv medicin än den moderna medicinen, medför en alltför stor eller ofullstänigt smält måltid att immunförsvaret belastas. Tidigare trodde man inom modern medicin att endast fullständigt smält föda kunde tas upp genom tarmen, men på senare år har forskningen kunnat bekräfta den ayurvediska tesen att ofullständigt smälta födoämnen kan tas upp, i synnerhet vid s.k. läckande tarm (leaky gut), som kan uppkomma bland annat genom störd tarmflora pga antibiotikabehandling. Ofullständigt smält mat belastar immunförsvaret och försvagar därmed motståndskraften mot tex virus.


 • Ät måttfullt. Sluta äta innan du känner dig helt mätt. Mättnadskänslan är en indikator på att kroppen fått så mycket som den kan smälta.


 • Ät huvudmåltiden till lunch. Då är matsmältningen effektivast enligt ayurveda med stark leveraktivitet och stark magsyrabildning. Detta har exakt bekräftats av medicinsk forskning. På kvällen är matsmältningen inklusive leveraktiviteten svag enligt ayurveda vilket likaså har bekräftats av modern medicin. För att inte belasta immunförsvaret bör man undvika att äta tung, fet mat på kvällen som kött och fet fisk. Ät soppor i stället.


 • Ha roligt o skratta flera ggr om dagen - endorfinerna stärker immuniteten. Prenumerera tex på comic strips - Snobben o liknande, läs dagens humor - sök det som är roligt o upplyftande.
 • Till innehåll


  Cytokinstorm bidragande orsak till dödsfallen?

  Cytokinerna är ämnen som vålllar inflammation. Om de bildas i normal omfattning är de nyttiga, men massiv produktion medför omfattande vävnadsskada. Detta tror man har varit orsaken till den stora dödligheten i Spanska sjukan.

  Man har föreslagit att en bidragande orsak till dödsfallen i svininfluensa likaså varit Cytokinstorm. Vävnadsskadorna som cytokinstormen vållar, skapar i sin tur grogrund för bakterier som ger upphov till lunginflammation.

  Man har föreslagit att detta skulle förklara varför främst yngre friska människor avlidit på samma sätt som vid Spanska sjukan. I den åldern har man ett särskilt kraftfullt immunförsvar, vilket normalt är bra, men influensan kan framkalla en överreaktion med massiv bildning av cytokiner (se t.ex. Swine flu deaths.. ).

  De senaste rönen tyder på att cytokinstorm uppkommer när det är en obalans mellan pådrivande och dämpande faktorer i immunförsvaret. Hos 99,99% av oss inträffar inte denna obalans, och därmed inte heller cytokinstorm. Om den inträffar kan du ha nytta av råden nedan.

  Kanske inte cytokinstorm?

  Forskarna har inte ännu kunnat säkerställa att cytokinstorm är huvudorsak till att främst yngre drabbas.

  En annan förklaring till att huvudsakligen yngre drabbats har man nyligen funnit efter analys av virusets sammansättning. Den innhåller nämligen virus-DNA som förekommit i tidigare former av influensa (besläktade med spanska sjukan). Äldre personer som haft influensa har en kvarstående immunitet mot denna typ av influensa.

  Infektionen i sig kan vara dödlig

  Annan forskning har funnit att H1N1-viruset har en tendens att angripa djupare liggande delar av lungorna än vanlig influensa. Detta kan tänkas vara bidragande orsak till att förloppet kan bli allvarligt. I sådana fall har man konstaterat att virusinfektionen varit så intensiv att lungorna förstörts utan att sekundär bakterieinfektion förelegat.

  Det är under alla förhållanden viktigt att minimera infektionens intensitet, se råden nedan.

  Till innehåll


  Vad göra vid vid svår influensa?

  Om du får hosta och det börjar kännas tungt att andas, skall du inte dröja med att söka vård. Börja inte att experimentera med egenvård. Men du kan ta med dig nedanstående preparat till sjukhuset som komplement. Det kan bidra till att minska infektionens intensitet.

 • Antioxidanter i hög dos är den troligen viktigaste åtgärden. Fria radikaler är en viktig bidragande orsak till vävnadsdestruktioner och nya rön tyder på att de är den huvudsakliga faktorn. Det är välbekant att fria radikaler har en kraftigt vävnadsskadande verkan och man har funnit att de bildas i mycket stor omfattning vid virusorsakade lungskador hos möss. Antioxidanter (vilka neutraliserar de fria radikalerna) är därför en mycket viktig åtgärd. C-vitamin (se nedan) är bara en av många värdefulla antioxidanter. Även Fläderbärsextrakt och grantäppleextrakt (se nedan) innehåller höga halter av antioxidanter i tillägg till att de har en antiviruseffekt, se även ovan om antioxidanter.
 • C-vitamin. Framförallt är C-vitamin en viktig antioxidant. Det har även en antivirus-effekt, som rapporterats fungera även vid influensa. Dessuotm ökar bevisligen C-vitaminbehovet mycket kraftigt vid stress och svår sjukdom varför det är tillrådligt att inta höga doser vid svår svinfluensa. För ytterligare detaljer, se ovan.
 • D3-vitamin (cholecalciferol). Om du inte tagit det förr, finns det all anledning att ta det nu. Normala dagsbehovet kan som sagt vara så stort som 2-4000 IE, ev högre enligt nya rön. Dr Cannell, som konstaterat att vitamin D3 har en markant skyddseffekt mot såväl virus- som bakterieinfektioner, anser att man kan öka dosen ända upp till 50.000 IE i 3-5 dagar vid kraftig infektion. Det är tillrådligt att testa D-vitaminhalten i blodet vid hög dosering. Om du vill använda höga doser är det viktigt att samråda med läkare, men informera denne om att nya rön tyder på att faran för förgiftning av D-vitamin inträffar först vid dagligt intag av 50.000 IE i cirka en månad eller mer. Finns inte på apotek, men kan beställas genom internet. Se även fotnot
 • Granatäpplen. Forskning i USA har experimentellt påvisat en antiviruseffekt av granatäpplen. En av mekanismerna är samma som hos Tamiflu, nämligen att ett ämne i äpplena hindrar avknoppning av viruspartiklarna från cellerna där de bildats se även vetenskaplig artikel. Extraktet av granatäpplen är också en kraftfull antioxidant och är hälsosam på flera sätt, se tex "Extrakt från granatäpple säkert...". Granatäpple-extrakt kan beställas genom internet.
 • Fläderbärsextrakt. Det har rapporterats lindra förloppet av influensa och är helt oskadligt. Innehåller dessutom höga halter av antioxidanter, se ovan.

Till innehåll


6. Frågor och Svar

Detta har jag nu lagt in på en separat sida, se "Frågor och svar gällande H1N1 influensa". Meila gärna in frågor för denna sida till nedan angiven address (jag skickar dig en kopia på svaret).

Återkom gärna till denna webbsida. Kommer att uppdatera denna sida efterhand med senaste nytt inklusive mer tips.

Till innehåll


Om att kontakta mig

Är mycket upptagen varför jag kan ha svårt att hinna svara. Om du ändå vill ställa en personlig fråga, skicka den till:

Det bästa är om du skickar frågan i en sådan formulering att den kan sättas upp på frågor&svarsidan. Använd då emailaddressen:Beställning av nyhetsbrev

Sänd ett email till nedanstående address, med ämne/subject Beställning nyhetsbrev. Du behöver inte skriva något i meddelanderutan.

Arkiverade nyheter finner du här.Jaan Suurküla, leg läk.

Om Dr Suurküla
Till 16:30 13.12.2009 hemsidan

Fotnoter

Låg dödlighetsfrekvens

Dödligheten i den vanliga säsonginfluensan har vissa år varit så hög som 2000 på 9 miljoner, dvs drygt 220 per miljon.

Dödligheten i H1N1 har enligt Smittsskyddsinstitutet varit 22 fall för hela Sverige, dvs 2,2 fall per miljon, vilket är 100 ggr lägre än för säsongsinfluensa när den varit som värst.

Detta överensstämmer med erfarenheterna från andra håll i världen att detta varit en ovanligt mild form av influensa. Flera europeiska länder rapporterar dödlighet i samma storleksordning eller lägre enligt EU:s smittskyddscenter ECDC. Om man bortser från Lettland, som hade 12,3 fall per miljon, har dödligheten som högst legat på omkr 7 (Malta, Finland, Island ) och som lägst på knappt 2 fall eller mindre per miljon (Österrike 0,4, Schweiz 1,2, Tyskland 1,6, Belgien 1,6).

Källa: Smittsskyddsinstitutets rapport v 51-52.

Kommentar

Man vet att undernäring ökar risken, vilket kan förklara den höga siffran i Lettland där det råder utbredd hunger pga den ekonomiska krisen med massarbetslöshet. Men även Lettlands siffra är mycket låg (18 ggr lägre) jämfört med den svenska maxsiffran 220 per miljon i vanlig influensa. Så till och med när hälsoläget varit allmänt försämrat har dödligheten varit avsevärt lägre än vid vanlig influensa.

Det råder därför inget som helst tvivel om att detta varit en ovanligt beskedlig influensa med låg dödlighet vilket bekräftar trenden som förelåg redan i våras. Trots att man tidigt hade indikationer om att infektionen var mild utlystes pandemivarning, vilket ter sig suspekt, se 24 juli 2009: Dödligheten troligen lika eller mindre än vid "vanlig" influensa.

Myndigheterna påstår att den utbredda vaccineringen kan ha minskat dödlighetsfrekvensen, men detta påstående saknar vetenskaplig underbyggnad. Dels finns det inga vetenskapliga bevis för att H1N1-vaccinet har en skyddande effekt och dels visar en stor majoritet av gjorde studier att vaccinering har ingen eller svag skyddseffekt, se Influensavacciners skyddseffekt tvivelaktig.

Åter


Extremt låg risk att hamna på intensivvården

Frekvensen av viruspneuomier som krävde intensivvård var väsentligt lägre i Australien och Nya Zealand i år jämfört med tidigare influensaår. "The ANZIC influenza investigators. Critical care services and 2009 H1N1 influenza in Australia and New Zealand." NEJM, 2009; 361: Oct 8, 2009.

Åter

Forskning på D-vitaminets bakteriedödande och antiviruseffekter

 • Zasloff M. Antimicrobial peptides of multicellular organisms.Nature 2002;415:389-95.
 • Zasloff M. Fighting infections with vitamin D. Nat Med 2006;12:388-90.
 • Wang TT, Nestel FP, Bourdeau V, et al. Cutting edge:1,25-dihydroxyvitamin D3 is a direct inducer of antimicrobial peptide gene expression. J Immunol 2004;173:2909-12. [Erratum in J Immunol 2004;173:6489.]
 • Gombart AF, Borregaard N, Koeffler HP. Human cathelicidin antimicrobial peptide (CAMP) gene is a direct target of the vitamin D receptor and is strongly up-regulated in myeloid cells by 1,25-dihydroxyvitamin D3. FASEB J 2005;19:1067- 77.
 • Liu PT, Stenger S, Li H, et al. Toll-like receptor triggering of a vitamin D–mediated human antimicrobial response. Science 2006;311:1770-3.
 • White JH. Vitamin D signaling, infectious diseases, and regulation of innate immunity. Infect Immun 2008;76:3837-43.
 • Schauber J, Dorschner RA, Coda AB, et al. Injury enhances TLR2 function and antimicrobial peptide expression through a vitamin D–dependent mechanism. J Clin Invest 2007;117:803-11.
 • Liu PT, Stenger S, Li H, et al. Toll-like receptor triggering of a vitamin D–mediated human antimicrobial response. Science 2006;311:1770-3
 • Åter

  Använd inte D2-vitamin

  Observera att i Sverige säljs bara vitamin D2 (ergocalciferol) på apotek. Det är ett för människan helt onaturligt ämne och en del rön tyder på att det inte bara är mindre effektivt utan eventuellt har delvis motsatta effekter inklusive försvagat immunförsvar. Det är D3 som är det naturliga D-vitaminet som bildas i huden när man solar. Orsaken till att bara D2 saluförts är att det har varit avsevärt billigare att tillverka för läkemedelsföretagen.

  Åter

  Forskning på fläderbärsextrakt

  Det finns ett antal studier som påvisat en effekt mot influensa. Dessa studier tyder på att effekten är bättre än av vaccinering. Den stora fördelen är att man kan använda preparatet även när man fått influensan vilkt synes avkorta och mildra förloppet.

  Alldeles nyligen har det kommit en studie på cellodling, som visar en 68% antiviral effekt på H1N1 viruset. Man utsatte celler för viruset och räknade hur stor procent som blev infekterade jämfört med celler som inte fått fläderbärsektrakt.

  Detta bevisar inte direkt att de doser som används i praktiken är verksamma, men bevisar att Sambucol åtminstone i flaskförsök kan förhindra H1N1-virus-infektion i betydande utsträckning. Resultatet står i samklang med studierna på människor som visat en markant positiv effekt vid andra former av influensa.

  I korthet vill jag nämna ett par resultat:

  • 1995 gjordes en studie betr. effekten på Influensa B Panama. 93,3% av infekterade fall rapporterade en påtaglig förbättring. 90% av fallen blev helt återställda inom 2-3 dagar och sjukdomstiden förkortades med tre dagar jämfört med kontrollgruppen. Uppläggningen av studien var dubbel-blind (dvs varken läkare eller patienter visste vilka som fick det verksamma preparatet)
  • 2004 fann en studie att fläderbärsextrakt minskade influensans varaktighet med fyra dagar. Den var prospektiv, randomiserad, dubbel-blind. (prospektiv betyder att den är framåtblickande, dvs man sätter in medlet och registrerar resultatet, randomiserad betyder att försökspersonerna väljs ut slumpvis och dubbel-blind betyder att läkare och försöksperson inte vet om vilka som får sockerpiller i stället för verksamt preparat.) Denna uppläggning anses vara den högsta vetenskapliga kvalitetsnivån för att säkra tillförlitliga resultat.


  • Dessutom innehåller fläderbärsextrakt höga halter av anthocyaniner, som har en stark antioxidativ effekt samt stärker immunförsvaret.

   Källa "Black Elderberry Research".

   Åter

   Antioxidanter kan skydda

   Man fann att halterna av antioxidanter i lungvävnad, inklusive C-vitamin, E-vitamin och Glutathion minskade markant i tidiga stadier av influensa. Man fann även att ökning av de fria radikalerna kunde öka mottagligheten för viruset tiotusenfalt.


   Källa:Thierry Hennet, Ernst Peterhans and Roland Stocker. "Alterations in antioxidant defences in lung and liver of mice infected with influenza A virus", Journal of General Virology (1992), 73, 39-46.

   Åter

  Till hemsidan


  Innehåll: